Algemene voorwaarden

1.         Verkoper

The Online Business Company
Patrick Dierickx
Kapellestraat 30a
8750 Wingene
BTW nummer BE0 857.885.024
Tel. 0474/20 26 97
e-mail: [email protected]

2.         Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing op alle bestellingen en overeenkomsten bij The Online Business Company.

Door het plaatsen van een bestelling of het sluiten van een overeenkomst geeft u te kennen dat u met de leverings -en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door The Online Business Company erkend.

3.         Levering

In het kader van de regels van de koop op afstand zal The Online Business Company de levering van producten in de mate van het mogelijke uitvoeren binnen het tijdstip dat op de website is vermeld, na volledige betaling en voor zover deze in voorraad zijn.
Alle op de website genoemde termijnen zijn louter indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
Vertragingen in de leveringen of gedeeltelijke leveringen en deelleveringen geven de koper geen recht om zijn koop te annuleren of de goederen te weigeren en kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige schadevergoeding.
Indien levering niet mogelijk is (doordat  bestelde producten niet meer leverbaar zijn of om het even welke andere reden) zult daarvan op de hoogte gesteld worden en in dat geval hebt u het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Aan de leveringsplicht van The Online Business Company zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door The Online Business Company geleverde producten aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

4.         Prijzen

Alle prijzen worden getoond in Euro’s, exclusief verzendingskosten en inclusief BTW.
De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.

De aanbiedingen en prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van ernstige druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van ernstige druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 5.        Verzakingssrecht (bedenktijd)

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Belgische wet op de handelspraktijken van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat, ongebruikt en in originele, onbeschadigde verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar The Online Business Company, Kapellestraat 30a, 8750 Wingene, België, binnen de 5 werkdagen na zijn kennisgeving.
The Online Business Company kan geretourneerde artikelen weigeren of niet terugbetalen wanneer de verpakking of de producten beschadigd door de klant beschadigd werden.

Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt The Online Business Company er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

Het herroepingrecht geldt niet voor:

-goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

-voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen zoals o.a. koffie, thee, chocolade en alle voedingsmiddelen.

-goederen die niet uit voorraad leverbaar zijn en specifiek voor de consument besteld worden. De levertermijn van deze goederen is meestal 2 tot 3 weken, het gaat hier meer specifiek over toebehoren, apparatuur, kunst e.d.

6.         Gegevensbeheer

Indien u een bestelling plaatst bij o.a. koffie-shop.be dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van The Online Business Company. The Online Business Company houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

The Online Business Company respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. The Online Business Company maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

7.         Garantie

De garantietermijn van The Online Business Company komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. The Online Business Company is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan The Online Business Company deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan The Online Business Company. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen kunnen uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering aan The Online Business Company schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwe staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bewaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
Indien klachten van de afnemer door The Online Business Company gegrond worden bevonden, zullen de defecte of gebrekkige onderdelen kosteloos vervangen of terugbetaald worden, met dien verstande dat het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van The Online Business Company voor enige andere vorm van materiële of lichamelijke schade is uitgesloten, waaronder inbegrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
Deze garantie geldt niet indien:
A) en zolang de afnemer jegens The Online Business Company in gebreke is;
B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van The Online Business Company en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
E) The Online Business Company zal nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor het niet-nakomen door een leverancier van diens verplichtingen m.b.t. de uitvoering van de garantie, o.a. ingeval van faillissement van de leverancier.

8.         Betalingsvoorwaarden

Facturen zijn betaalbaar op rek. nr. IBAN BE23 7795 9959 1891 van The Online Business Company, Kapellestraat 30a, 8750 Wingene op de vervaldag, netto zonder korting, tenzij anders overeengekomen. Een laattijdige betaling geeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op een verhoging van het verschuldigd bedrag met een interest aan 10% en een schadebeding van 10% met een minimum van 25 euro.

9.         Klachten

Elke klacht kan via e-mail worden ingediend op [email protected] en zal binnen de 5 werkdagen worden behandeld. De geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het verkoopscontract of van de huidige algemene voorwaarden zijn uitsluitend beheerst door het Belgische recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het Kanton Brugge.
 

10.      Overeenkomst

Het verkoopscontract wordt opgemaakt bij de laatste stap vóór betaling, m.a.w. wanneer u op de overzichtspagina van uw bestelling, bij stap 6 in het bestelproces, drukt op “Bestelling bevestigen”. U aanvaardt dan ook van rechtswege de volledige, onderhavige algemene verkoopvoorwaarden. Een overeenkomst tussen The Online Business Company en een klant komt tot stand na aanvaarding van de bestelopdracht door The Online Business Company.
The Online Business Company behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren mits voldaan wordt aan extra opgelegde voorwaarden zoals o.a. bij grote orders, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.
In dit geval zal u elektronisch binnen de 48 uur geïnformeerd worden.

Het verkoopscontract wordt pas definitief wanneer deze bevestigd is door de betaling van de prijs door de koper.

11.      Afbeeldingen en specificaties

De producten die aangeboden worden op onze website(s) worden zo precies mogelijk beschreven en afgebeeld. Mocht er, niettegenstaande al onze voorzorgen, zich toch een fout voordoen op onze website dan kunnen wij voor dit feit niet aansprakelijk worden gesteld.

Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen e.d.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, smaken, productspecificaties enz., op de website(s) van The Online Business Company gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

12.      Beeldmateriaal en teksten

Alle foto’s, video’s, ander beeldmateriaal en teksten zijn copyright van de The Online Business Company of van de respectieve leveranciers en mogen onder geen beding gekopieerd op vermenigvuldigd worden zijn toestemming van The Online Business Company.

13.      Intellectuele eigendom

Alle elementen van de website(s) van The Online Business Company, zowel de visuele als de geluidselementen, inclusief de onderliggende technologie, zijn beschermd door auteursrechten, merken of brevetten. Zij zijn exclusief eigendom van The Online Business Company. De gebruiker die over een eigen website beschikt en die een automatische link wil instellen tussen zijn website en de website(s) van The Online Business Company, moet hiervoor de uitdrukkelijke toelating vragen van The Online Business Company.
Zijn evenwel uitdrukkelijk verboden elke hypertekst link die terugstuurt naar de website(s) van The Online Business Company door gebruik te maken van framing of in-line link. In ieder geval zal elke link moeten worden verwijderd op eerste eenvoudig verzoek van The Online Business Company.

14.      Links

De website(s) van de The Online Business Comapny kunnen links naar andere websites bevatten. The Online Business Company kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van deze websites op welke The Online Business Company geen enkele controle heeft.
 

15.       Overmacht                         

The Online Business Company is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

16.      Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven onze eigendom tot na de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht om de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper.

17.      Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verkoper zijn bevoegd.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »

Ambachtelijk gebrande kwaliteitskoffie van Belgische branderijen

Gratis verzending vanaf 75,00 euro

Koffie met respect voor de koffieboeren!

 

 

is toegevoegd aan uw winkelwagen.

Niet op voorraad

Het gewenste aantal voor “” is niet beschikbaar.